Početna Vesti Raspisan novi Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu

Raspisan novi Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisalo je Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore. Konkurs će trajati do 01. juna 2020. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:

1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;

2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

Na konkursu učestvuju projekti iz oblasti škola, knjige, manifestacije, komunikacije, status i ekonomija.

Pravo učešća na konkursu imaju: organizacije u dijaspori i organizacije čije je sedište u Republici Srbiji.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

1) direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava;

2) pojedinci;

3) privredni subjekti.

Usled proglašene pandemije virusa COVID-19 podnosioci projekata su obavezni da projektne predloge i predviđene aktivnosti prilagode vanrednim merama država u kojima se projekti realizuju.

Podnosioci projekata obavezno dostavljaju:

Popunjen Obrazac 1 – za prijavu i pisanje predloga projekta (sastavni deo ovog obrasca je Prijava, Predlog projekta i Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu – potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta)

Popunjen Obrazac 2 – predlog budžeta projekta

Rešenje o upisu u registar organizacija, ili drugi odgovarajući akt, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje ili drugi odgovarajući akt, preveden na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik;

Za organizacije čije je sedište registrovano u Republici Srbiji, provera  pravnog statusa se vrši službenim putem preko zvaničnog sajta organa za registraciju, sa danom prijema prijave na konkurs.

Za organizacije iz inostranstva uz prijavnu dokumentaciju potrebno je dostavljanje instrukcije za devizne uplate iz banke u kojoj organizacija ima otvoren račun (nije dovoljno samo popuniti SWIFT i IBAN u obrasci prijave), sa identifikacionim podacima organizacije i upisanim podacima o ovlašćenom licu za raspolaganje sredstvima, koji se slažu sa podacima navedenim u prijavi, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Napomena: Eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu dostavljaju fotokopiju potvrde o upisu u Registar crkava i verskih zajednica. Crkvene jedinice u okviru eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu, pored potvrde o upisu u registar Eparhije, dostavljaju i potvrdu te Eparhije da jedinica ima svojstvo pravnog lica u smislu autonomnih propisa SPC.

Poželjna prateća dokumentacija:

Protokol ili ugovor o partnerstvu u slučaju partnerstva više udruženja, koji jasno definiše uloge i odgovornosti svakog partnera;

Pisma preporuke od diplomatsko konzularnog predstavništva na čijoj se teritoriji konzularne nadležnosti projekat realizuje;

Ostala pisma preporuke.

Realizacija projekata predviđena je od 15. jula 2020. godine do 28. februara 2021. godine.

Svi obrasci su dostupni na internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs

Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 01. juna 2020. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Za konkurs za dijasporu”, uz navođenje oblasti konkursa, u skladu sa obrascem za prijavu i pisanje projekta, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Kneza Miloša 24-26, 11000 Beograd, poštom preporučeno ili na pisarnicu Ministarstva spoljnih poslova. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 46.000.000 (slovima: četrdeset šest miliona) dinara i to: 2.500.000 (slovima: dva miliona pet stotina hiljada) dinara za programske aktivnosti 0001 i 43.500.000 (slovima: četrdeset tri miliona pet stotina hiljada) dinara za programske aktivnosti 0002.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000 (slovima: stotinu hiljada) dinara, a najveći  iznos po projektu iznosi 1.500.000 (slovima: milion pet stotina hiljada)  dinara.

Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.

Obrazac za prijavu i pisanje predloga projekta i Obrazac predloga budžeta projekta potrebno je popuniti na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom. Neophodno je da prijavni obrasci budu jasno i precizno popunjeni (na računaru ili pisaćoj mašini).

Smernice za podnosioce predloga projekata sadrže detaljne kriterijume i prioritete na osnovu kojih će se projekti ocenjivati, kao i informacije o načinu pripreme i podnošenja projektnog predloga. Smernice za podnosioce predloga projekta čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

Predata prijava i druga dokumentacija ostaje trajno u arhivi Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i ne vraća se podnosiocima.

Ministar će formirati konkursnu komisiju koja će razmatrati pristigle projekte i utvrditi predlog Odluke za sufinansiranje projekata. Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs  i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs