Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti nastave – Podrška osnivanju novih škola i odeljenja dopunske nastave srpskog jezika u dijaspori


Foto: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisalo je konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore – Podrška osnivanju novih škola i odeljenja dopunske nastave srpskog jezika u dijaspori, koji će trajati od 22. jula do 06. avgusta 2021. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta.

Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u oblast:

– Podrška osnivanju novih škola i odeljenja dopunske nastave srpskog jezika u dijaspori – skraćeno: NASTAVA.

Pravo učešća na konkursu imaju:

1) organizacije, udruženja građana pripadnika srpske zajednice u inostranstvu,

2) registrovana uruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

1) direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava,

2) fizička lica,

3) privredni subjekti.

Obavezna dokumentacija:

Podnosioci projekata OBAVEZNO putem Veb platforme dostavljaju sledeću DOKUMENTACIJU:

1) Prijavu predloga projekta (Predlog projekta i Izjava o nepostojanju sukoba interesa i   verodostojnosti podataka u prijavi i Izjava o verodostojnosti podataka budžeta predloga projekta – predata od strane zakonskog zastupnika odnosno ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta).

2) Predlog budžeta projekta.

3) Rešenje o upisu u registar organizacija, ili drugi odgovarajući akt, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa pravilima o registraciji neprofitnih organizacija države u kojoj je sedište te organizacije. Organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave dokaz preveden na srpski jezik i na ćiriličnom pismu kod nadležnog organa strane države.

Organizacije koje su upisane u evidenciju organizacija dijaspore i Srba u regionu kod ministarstva nadležnog za dijasporu i Srbe u regionu, dostavljaju samo fotokopiju rešenja o upisu u evidenciju.

Za organizacije čije je sedište registrovano u Republici Srbiji, provera pravnog statusa se vrši službenim putem preko zvaničnog sajta organa za registraciju, sa danom prijema prijave na Konkurs.

4) Za organizacije iz inostranstva potrebno je, putem Veb platforme, dostaviti instrukcije za devizne uplate iz banke u kojoj organizacija ima otvoren račun, sa identifikacionim podacima organizacije i upisanim podacima o ovlašćenom licu za raspolaganje sredstvima, koji se slažu sa podacima navedenim u prijavi, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Napomena: Eparhija Srpske pravoslavne crkve ili crkvena jedinica u okviru eparhije Srpske pravoslavne crkve, dostavlja potvrdu eparhije o svojstvu pravnog lica.

Poželjna prateća dokumentacija:

Protokol ili ugovor o partnerstvu u slučaju partnerstva više udruženja, koji jasno definiše uloge i odgovornosti svakog partnera.

Pisma preporuke od diplomatsko-konzularnog predstavništva na čijoj se teritoriji konzularne nadležnosti projekat realizuje.

Ostala pisma preporuke.

Realizacija projekata dopunske nastave na srpskom jeziku izvan matične države – u dijaspori, predviđena je do 30. juna 2022. godine.

Konkurs se objavljuje na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.gov.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs, i u listu „Vesti“.

Rok i način dostavljanja projekata:

Prijava za učešće na Konkurs vrši se putem Veb platforme koja se nalazi na zvaničnom internet sajtu Ministarstva spoljnih poslova i Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu: www.mfa.gov.rs  i www.dijaspora.gov.rs

Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. putem pošte, faksom i sl.) neće biti uzete u razmatranje.

Početak prijave na Konkurs putem Veb platforme je 22. jul 2021. godine u 7:30 časova. Završetak prijave na Konkurs putem Veb platforme je 6. avgust 2021. godine u 23:59 časova.

Blagovremenom prijavom smatra se prijava predata putem Veb platforme najkasnije do 6. avgusta 2021. godine u 23:59 časova.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 20.000.000 (slovima: dvadeset miliona) dinara za programske aktivnosti 0002 – očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta dijaspore i Srba u regionu.

Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.

Smernice za podnosioce predloga projekata sadrže detaljne kriterijume i prioritete na osnovu kojih će se projekti ocenjivati, kao i informacije o načinu pripreme i podnošenja projektnog predloga. Smernice za podnosioce predloga projekta čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

Predata prijava i druga dokumentacija ostaje trajno u arhivi Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i ne vraća se podnosiocima.

Ministar naadležan za dijasporu i Srbe u regionu će formirati konkursnu komisiju koja će razmatrati pristigle projekte i utvrditi predlog Odluke za sufinansiranje projekata. Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.gov.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.