Početna Informacije Raspisan Konkurs za sufinansiranje projekata za region

Raspisan Konkurs za sufinansiranje projekata za region

Foto: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova raspisala je konkurse za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu i matične države i dijaspore. Konkurs za sufinansiranje projekata za region otvoren je do 09. marta 2022. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:

1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;

2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i Srba u regionu.

Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sledećih OBLASTI:

Na prijavnom formularu Veb platforme obavezno je naznačiti oblast skraćenom formulacijom oblasti:

– Podrška organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu. Podrška izradi i akviziciji udžbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba izvan matične države – skraćeno: ŠKOLE.

– Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko-sportskih i kulturno-umetničkih događaja i priredbi u regionu i matičnoj državi, podrška kulturno-umetničkih društava – skraćeno: MANIFESTACIJE.

– Podrška projektima medija, medijske pismenosti, digitalne komunikacije, portalima, multimedijalnim projektima, digitalnog i štampanog izdavaštva – skraćeno: KOMUNIKACIJA.

– Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana Republike Srbije i Srba u regionu; podrška projektima koji doprinose kulturi sećanja – skraćeno STATUS.

– Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje Republike Srbije i Srba u regionu; podrška projektima koji doprinose ekonomskom osnaživanju zajednice Srba u regionu – skraćeno: EKONOMIJA.

Pravo učešća na konkursu imaju:

1) organizacije Srba u regionu

2) organizacije čije je sedište u Republici Srbiji.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

1) direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava,

2) fizička lica,

3) privredni subjekti.

Na konkursu ne mogu da učestvuju organizacije koje su u prethodnom periodu dobile sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekata, kao i organizacije za koje se utvrdi da su sredstva nenamenski trošile.

Obavezna dokumentacija:

Podnosioci projekata OBAVEZNO putem Veb platforme dostavljaju sledeću DOKUMENTACIJU:

1) Prijavu predloga projekta (Predlog projekta i Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka  i Izjava o verodostojnosti podataka budžeta predloga projekta – predata od strane zakonskog zastupnika odnosno ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta).

2) Predlog budžeta projekta.

3) Rešenje o upisu u registar organizacija, ili drugi odgovarajući akt, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa pravilima o registraciji neprofitnih organizacija države u kojoj je sedište te organizacije. Organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave dokaz preveden na srpski jezik i na ćiriličnom pismu kod nadležnog organa strane države.

Organizacije koje su upisane u evidenciju organizacija dijaspore i Srba u regionu kod ministarstva nadležnog za dijasporu i Srbe u regionu, dostavljaju samo fotokopiju rešenja o upisu u evidenciju.

Za organizacije čije je sedište registrovano u Republici Srbiji, provera pravnog statusa se vrši službenim putem preko zvaničnog sajta organa za registraciju, sa danom prijema prijave na konkurs.

4) Za organizacije iz inostranstva potrebno je, putem Veb platforme dostaviti instrukcije za devizne uplate iz banke u kojoj organizacija ima otvoren račun, sa identifikacionim podacima organizacije i upisanim podacima o ovlašćenom licu za raspolaganje sredstvima, koji se slažu sa podacima navedenim u prijavi, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Napomena: Eparhija Srpske pravoslavne crkve ili crkvena jedinica u okviru eparhije Srpske pravoslavne crkve, dostavlja potvrdu eparhije o svojstvu pravnog lica.

Poželjna prateća dokumentacija:

Protokol ili ugovor o partnerstvu u slučaju partnerstva više udruženja, koji jasno definiše uloge i odgovornosti svakog partnera.

Pisma preporuke od diplomatsko-konzularnog predstavništva na čijoj se teritoriji konzularne nadležnosti projekat realizuje.

Ostala pisma preporuke.

Realizacija projekata predviđena je do 28. februara 2023. godine.

Konkurs se objavljuje na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.gov.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs, i u listu „Vesti“.

Rok i način dostavljanja projekata:

Prijava za učešće na Konkurs vrši se putem Veb platforme koja se nalazi na zvaničnom internet sajtu Ministarstva spoljnih poslova i Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu: www.mfa.gov.rs  i  www.dijaspora.gov.rs

Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. putem pošte, faksom i sl.) neće biti uzete u razmatranje.

Početak prijave na Konkurs putem Veb platforme je 23. februar 2022. godine u 7:30 časova, po lokalnom vremenu.

Završetak prijave na Konkurs putem Veb platforme je 9. mart 2022. godine u 23:59 časova, po lokalnom vremenu.

Blagovremenom prijavom smatra se prijava predata putem Veb platforme najkasnije do 9. marta 2022. godine u 23:59 časova, po lokalnom vremenu.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 49.850.000 (slovima: četrdeset devet miliona osamstopedeset hiljada) dinara i to: 9.000.000 (slovima: devet miliona) dinara za programske aktivnosti 0001 – zaštita prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu i 40.850.000 (slovima: četrdeset miliona osamsto pedeset hiljada) dinara za programske aktivnosti 0002 – očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta dijaspore i Srba u regionu.

Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.

Smernice za podnosioce predloga projekata sadrže detaljne kriterijume i prioritete na osnovu kojih će se projekti ocenjivati, kao i informacije o načinu pripreme i podnošenja projektnog predloga. Smernice za podnosioce predloga projekta čine sastavni deo konkursne dokumentacije. Predata prijava i druga dokumentacija ostaje trajno u arhivi Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i ne vraća se podnosiocima.

Ministar nadležan za dijasporu i Srbe u regionu će formirati konkursnu komisiju koja će razmatrati pristigle projekte i utvrditi predlog Odluke za sufinansiranje projekata. Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.gov.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.