Početna Škola Otvoren konkurs za honorarne nastavnike srpskog jezika u Sloveniji

Otvoren konkurs za honorarne nastavnike srpskog jezika u Sloveniji

Foto: Savez Srba Slovenije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije raspisalo je konkurs za izbor honorarnih nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu, koji će od školske 2020/2021. godine biti angažovani na dopunskoj nastavi srpskog jezika u osnovnim školama u Sloveniji.  Konkurs je otvoren do 31. avgusta 2020. godine.

Kandidat koji želi da konkuriše za rad na mestu honorarnog nastavnika mora da ispunjava sledeće uslove

  1. Da ima mesto boravka u zemlji u kojoj se izvodi obrazovno-vaspitni rad
  2. Da poseduje osnovno znanje na računaru
  3. Da zna jedan strani jezik ili jezik strane države u kojoj se angažuje na nivou B1 Zajedničkog evropskog jezičkog okvira
  4. Da ispunjava uslove propisane zakonom i pravilnikom kojim se propisuje stepen i vrsta obrazovanja nastavnika i stručnog saradnika u osnovnoj školi za izvođenje nastave i to za
  5. Nastavnika razredne nastave
  6. Nastavnika srpkog jezika i književnosti
  7. Nastavnika stranog jezika i književnosti

Kandidati koji konkurišu su u obavezi da uz svoje prijave dostave, radnu biografiju, dokumentaciju (kopije koje moraju biti overene) kao i kontakt podatke (adresa i mesto boravka, kontakt telefon i adresu elektronske pošte).
Zainteresovani kandidati su u obavezi da prijavu i potrebnu dokumentaciju dostave nadležnom diplomatskog- konzularnom predstavništvu do 24. avgusta, a DKP Ministarstvu do 31.08.

Honorarni nastavnica biće raspoređeni na rad sa grupama učenika preostalim posle raspoređivanja nastavnika prijavljenih na Konkurs od 13. jula, koji su zaposleni na neodređeno vreme u školama na teritoriji Republike Srbije i upućeni u Republiku Sloveniju.