Otvoren konkurs za izbor osam nastavnika srpskog jezika u Sloveniji


Foto: Savez Srba Slovenije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije raspisalo je konkurs za izbor osam nastavnika koji će od školske 2020/2021. godine biti angažovani na dopunskoj nastavi srpskog jezika u osnovnim školama u Sloveniji.

Konkurs je otvoren do 27. jula 2020. godine i prijave sa posebnom dokumentacijom treba poslati na adresu Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26 11000 Beograd sa naznakom Prijava na konkurs – izbor nastavnika za rad u inostranstvo.
Kandidat koji želi da konkuriše, mora da ispunjava posebno uslove za nastavnike predviđene odredbama Pravilnika o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu i to:

 1. da je u radnom odnosu na neodređeno vreme u školi u Republici Srbiji
 2. da poseduje dozvolu za rad – licencu
 3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 4. da poseduje uverenje i potvrde kojima dokazuje stalno stručno usavršavanje u oblasti obrazovanja, u skladu sa pravilnikom kojim se propisuje stručno usavršavanja
 5. da poseduje osnovno znanje za rad na računaru
 6. da zna jezik strane države u koju se upućuje ili drugi svetski jezik, na nivou B1 Zajedničkog evropskog jezičkog okvira
 7. da ispunjava propisane zakonom i pravilnikom koji se propisuje vrsta stručne spreme nastavnika i stručnog saradnja u osnovnoj školi za ostvarivanje nastave iz odgovarajućih predmeta, i to za:
 8. nastavnika razredne nastave
 9. nastavnika srpskog jezika i književnosti

Konkurs se raspisuje za angažovanje osam nastavnika koji će raditi u Republici Sloveniji.
Kandidati koji konkurišu obavezni su da uz svoje prijave dostave

 1. prijavu
 2. radnu biografiju
 3. dokumentaciju kojoj se dokazuje ispunjenost uslova Konkursa iz  tačke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (kopije dokumenata moraju biti overene)
 4. kontakt podatke (adresa, mesto boravka, adresu elektronske pošte, lični kontakt telefon i telefon ustanove u kojoj su zaposleni).

Po isteku roka za dostavu prijava, kandidati koji su dostavili urednu dokumentaciju i ispunjavaju uslove propisane Konkursom, biće blagovremeno obavešteni o mestu i vremenu intervjua, koji će sa kandidatima voditi Komisija za izbor nastavnika koji se upućuju i inostranstvo. Konačnu odluku o izboru nastavnika koji će ostvariti obrazovno vaspitni rad na srpskom jeziku u inostranstvu, donosi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.